தொழில்முறை குழு

கலவை தொழில்நுட்பத்தில் 30 வருட அனுபவம்

ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் கலவை ஆலை

+86 15192791573